Giỏ nâng người mở rộng nhanh (Fast Opening Platform)