• Kẹp đỡ hàng (Bale Clamp Classic)

    Kẹp đỡ hàng (Bale Clamp Classic)

    Những chiếc răng được làm tròn để dễ dàng cắm vào hàng di chuyển được thuận tiện, và dễ dàng nhả hàng ra khi cần thiết.